Partnerzy

Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej

 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wydział Lekarski II
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
e-mail: kmr@ump.edu.pl
Telefony:
Sekretariat (61) 869 11 44
Asystenci (61) 869 11 47
Fax (61) 869 11 43

www: http://www.ump.edu.pl/index.php?strona=54_1448_1327398915&department=54&am=1448

W 1993 roku nastąpiła w Polsce, po 50 letniej przerwie, reaktywacja jako dyscypliny klinicznej medycyny rodzinnej. W 1994 roku powstało Studium Medycyny Rodzinnej, kierowane przez prof. dr hab. med. Irenę Zimmermann – Górską, w którym do roku 2000 uzyskało specjalizację 50 lekarzy rodzinnych. W 2001 roku w miejsce Studium powstał Zakład Medycyny Rodzinnej, pod kierunkiem dr hab. med. Wandy Horst – Sikorskiej. Pracownikami Zakładu zostały lek. med. Liliana Celczyńska-Bajew i lek. med. Anna Wawrzyniak. Jednostka przejęła obowiązki Regionalnego Ośrodka Kształcenia, gdzie do roku 2011 uzyskało specjalizację 160 lekarzy rodzinnych.

Struktura Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej

W 2003 roku w Zakładzie Medycyny Rodzinnej powołano Pracownię Psychologii Klinicznej, w której pracowali mgr Izabela Warmuz-Stangierska i mgr Sebastian Dąbrowski, a od roku 2005 także mgr Nadia Bryl. W 2010 roku w Katedrze utworzono Pracownię Chorób Metabolicznych Kości.W 2005 roku Zakład przekształcono w Katedrę i Zakład Medycyny Rodzinnej, z placówką w obrębie Szpitala Klinicznego im.H.Święcickiego w Poznaniu. Kierownikiem Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej do stycznia 2013r. była prof. dr hab. med. Wanda Horst – Sikorska. W jednostce pracuje 6 adiunktów, 4 asystentów, 8 rezydentów oraz 3 pracowników administracji. Aktualnie Kierownikiem Katedry jest dr hab. n. med. Anna Posadzy – Małaczyńska.

Działalność naukowa, kliniczna i dydaktyczna

Główne kierunki aktywności to prewencja i profilaktyka chorób cywilizacyjnych o znaczeniu społecznym, między innymi zespołu metabolicznego i osteoporozy. Badania naukowe oparte na biologii molekularnej dotyczą wpływu czynników dziedzicznych na przebieg osteoporozy, choroby naczyń, chorób nowotworowych gruczołów dokrewnych (tarczycy, nadnerczy). Rozwijane kierunki badań dotyczą jakości życia, farma ekonomiki oraz farmakogenetyki. Odrębny nurt badań stanowi ewaluacja efektywności kształcenia studentów Wydziału Lekarskiego i lekarzy w zakresie medycyny rodzinnej. Prowadzone są także badania wpływu tych chorób na jakość życia oraz z zakresu farmakoekonomiki. W latach 2007-2010 w Katedrze, pod kierownictwem mgr Sebastiana Dąbrowskiego, realizowany był program „Poprawa jakości usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej w Wielkopolsce”, finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Certyfikowane kursy ukończyło 360 lekarzy rodzinnych. W roku 2005 oraz 2009 zespół pracowników Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej, pod kierunkiem prof. dr hab. med. Wandy Horst-Sikorskiej, zorganizował IV i VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Katedra była współorganizatorem wielu multidyscyplinarnych innych zjazdów i konferencji. W 2006 roku otwarto dla chorych z terenu miasta Poznania, Poradnię Medycyny Rodzinnej, która oprócz świadczenia usług medycznych stanowi bazę dla zajęć dydaktycznych, dla studentów Uniwersytetu Medycznego. Pracownicy Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej prowadzą zajęcia dydaktyczne z zakresu medycyny rodzinnej dla studentów Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, dla studentów Oddziału Kształcenia w Języku Angielskim, a także Wydziału Nauk o Zdrowiu. Od 2004 roku pod kierownictwem dr n. med. Anny Wawrzyniak działa Studenckie Koło Naukowe, którego działalność była wielokrotnie wyróżniana na zjazdach Studenckich Towarzystw Naukowych.

Wielkopolska Izba lekarska – patron honorowy projektu Wielkopolska Onkologia

Siedziba Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
ul. Nowowiejskiego 51, 61-734 Poznań,
REGON 006212737
NIP 778-10-37-302
Centrala: (61) 852-58-60
Fax/tel. (61) 851-87-66
e-mail: izba@wil.org.pl
www.wil.org.pl

Prezes WIL: dr n.med. Krzysztof Kordel: prezes@wil.org.pl