Informacje o projekcie

Informacje ogólne o projekcie:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest realizatorem projektu Wielkopolska Onkologia – poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów demograficzno-epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki, dofinansowanego ze środków funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach programu PL07 2009-2014. Podstawowym celem programu jest zwiększenie jakości opieki onkologicznej i dostępności do świadczeń w Wielkopolsce.
Poprzez połączenie działań inwestycyjnych z obszarem promocji zdrowia, szkoleń i edukacji w zakresie diagnostyki i terapii chorób nowotworowych, pragniemy umożliwić pacjentom szybki i łatwy dostęp do szerokiej gamy pakietów badań, a także propagować zdrowy styl życia i wpłynąć na zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki nowotworów.Idea projektu opiera się na budowaniu sieci współpracy na rzecz walki z chorobami nowotworowymi pomiędzy lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej a specjalistami, z zaangażowaniem lekarzy rodzinnych w profilaktykę onkologiczną.
W ramach współpracy pacjenci uzyskają dostęp do najwyższej jakości sprzętów takich jak dermatoskopy czy urządzenia do szybkich oznaczeń parametrów krwi. Lekarze POZ biorący udział w programie przejdą specjalistyczne szkolenia, będą brali udział w warsztatach, które pozwolą im najefektywniej wykorzystać możliwości płynące z programu – zarówno dotyczące sprzętu jak i z zakresu profilaktyki, diagnostyki i terapii onkologicznej.

 

Informacje szczegółowe o projekcie:

 

1. Wnioskodawca: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

2. Tytuł projektu: „ Wielkopolska Onkologia – poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów demograficzno-epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki” w ramach programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych.

3. Zakres tematyczny: „Profilaktyka chorób nowotworowych mająca na celu zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce”

4. Projekt Wielkopolska Onkologia korzysta z dofinansowania w kwocie 19 877 760,00 PLN pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Łączna wartość projektu wraz ze środkami pochodzącymi z Ministerstwa Zdrowia oraz Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego wynosi: 25 720 782,00 PLN

5.Grupy docelowe, do których projekt jest skierowany:

 • Mieszkańcy Wielkopolski małych i średnich miast.

 • Pacjenci leczeni na choroby nowotworowe w województwie Wielkopolskim.

 • Osoby z podwyższonym ryzykiem zachorowania na nowotwory biorące udział w badaniach przesiewowych na terenie województwa, w tym w szczególności pacjenci lekarzy rodzinnych.

 • Pacjenci biorący udział w badaniach przesiewowych w onkologii- badania nie finansowane w ramach ubezpieczenia w NFZ.

 • Pracownicy opieki zdrowotne i pracownicy SKPP biorący udział w szkoleniach w zakresie wiedzy onkologicznej.

6. Miejscem występowania problemu jest obszar całego województwa wielkopolskiego. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego jest drugim co do wielkości w Wielkopolsce szpitalem o profilu onkologicznym i jako jedyny w regionie oferuje kompleksowe leczenie w zakresie hematologii i transplantacji szpiku. Świadczenia medyczne wykonywane z wykorzystaniem infrastruktury oraz sprzętu zakupionego w ramach projektu, w tym badania screeningowe, realizowane będą dla mieszkańców miasta Poznaniu oraz małych i średnich miast – współpraca z poradniami lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Programy profilaktyki pierwotnej, w tym pikniki zdrowotne realizowane będą w małych i średnich miastach

Działania planowane w projekcie:

 • Profilaktyka i promocja zdrowia – profilaktyka nowotworów w praktyce lekarza rodzinnego, profilaktyka wczesnego wykrywania raka płuca, piersi oraz układu pokarmowego; poradnictwo antynikotynowe, program wsparcia dla osób z chorobom nowotworową, pikniki zdrowotne w 6 miastach wielkopolski realizowanych pod hasłem “zdrowy weekend”, regionalna kampania społeczna oraz portal internetowy poświęcony zdrowemu stylu życia i profilaktyce nowotworów.

 • Szkolenia i edukacja zdrowotna – utworzenie portalu internetowego dla profesjonalistów medycznych; edukacja kadr medycznych. Szkolenia w zakresie profilaktyki dla kadry szkół i przedstawicieli samorządów (aktywizacja prozdrowotna społeczności lokalnej), szkolenia antynikotynowe w szkołach.

 • -Rozbudowa i przebudowa infrastruktury – rozbudowa laboratorium diagnostyki hematologicznej, BKM oraz pracowni histopatologii. Przebudowa i modernizacja pracowni endoskopii onkologicznej.

 • Zakup sprzętu i wyposażenia – dostawa i instalacja sprzętu do diagnostyki obrazowej: mammograf, aparat USG, stół stereotaktyczny, zestaw do biopsji próżniowej, cewka do rezonansu magnetycznego, konsola diagnostyczna KT, oprogramowanie Dose Watch; aparat do radioterapii śródoperacyjnej, wyposażenie pracowni endoskopii, wyposażenie pracowni histopatologii.

 • Informacja i promocja – utworzenie strony projektowej, konferencja otwierająca i zamykająca projekt z konferencją prasową; newsletter z aktualnymi wydarzeniami; komunikaty prasowe i publikacja informacji skoordynowana z kalendarzem wydarzeń zdrowotnych; zamontowanie tablic informacyjnych i pamiątkowych, oznakowanie poradni lekarzy rodzinnych uczestniczących w programie.

Najważniejsze elementy inwestycyjne:


 • Rozbudowa Szpitala dla poprawy jakości Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej oraz utworzenia Pracowni Histopatologii

 • Przebudowa i modernizacja pracowni endoskopii onkologicznej

 • Zakup  mobilnego aparatu do radioterapii śródoperacyjnej

 • Zakup mammografu cyfrowego z  możliwością wtórnej rekonstrukcji  3D

 • Zakup stołu stereotaktycznego do biopsji piersi

 • Zakup wyposażenia i sprzętu do pracowni endoskopii onkologicznej

 • Zakup wyposażenia pracowni histopatologii

Informacje o programiemapa

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami). Obecnie jest realizowana druga edycja funduszy norweskich i EOG (lata 2009 – 2014). Poprzednia edycja dotyczyła okresu 2004-2009.

Cele: Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są: przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Państwa-Beneficjenci: Odbiorcami funduszy norweskich oraz funduszy EOG jest łącznie 16 krajów UE – czyli 12 państw, które przystąpiły do wspólnego rynku w roku 2004 i roku 2007, oraz Hiszpania, Portugalia i Grecja i Chorwacja

Alokacja: Łączna kwota drugiej edycji funduszy norweskich i EOG to 1,798 mld euro. Alokacja dla Polski wynosi 578,1 mln euro, włączając w to koszty zarządzania funduszami ponoszone przez stronę darczyńców oraz przez stronę polską.

Odbiorcy wsparcia: Generalnie, wnioskodawcami mogą być podmioty prywatne czy też publiczne, komercyjne bądź niekomercyjne, oraz organizacje pozarządowe ustanowione jako podmiot prawny w Polsce, jak również organizacje międzyrządowe działające w Polsce. Dla każdego z programów zostanie ustalony katalog podmiotów, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie.

Programy (obszary wsparcia): W ramach funduszy norweskich i EOG wydzielono kilkanaście programów (obszarów wsparcia). W ramach danego programu będzie można uzyskać dofinansowanie na projekty o podobnej tematyce.

Wśród programów znalazło się wiele obszarów z pierwszej edycji funduszy norweskich i EOG. Przede wszystkim należy wymienić: ochronę środowiska (w tym energię odnawialną), dziedzictwo kulturowe, zdrowie, badania naukowe i stypendia. Wyodrębniono też programy dotyczące strefy Schengen i spraw wewnętrznych, w tym więziennictwa i przeciwdziałania przemocy. Podobnie jak w pierwszej edycji, duży nacisk położono na wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego. Pojawiły się też zupełnie nowe tematy, jak godna praca i dialog trójstronny, a także współpraca samorządów w zakresie rozwoju regionów.

Za realizację każdego z programów odpowiadają instytucje/organizacje, które specjalizującą się w danej dziedzinie, np. w przypadku zdrowia – Ministerstwo Zdrowia. Instytucje te pełnią funkcję tzw. Operatora programu. W niektórych programach, Operatorzy współpracują z podmiotami z państw-darczyńców.

Konkursy: Wybór projektów do dofinansowania w znacznej mierze odbywa się na podstawie konkursów, ogłaszanych przez operatorów w ramach poszczególnych programów. Ponadto realizowane są tzw. projekty predefiniowane (projekty “z góry” wskazane do realizacji).

 

Więcej informacji na stronie dedykowanej funduszom norweskim i EOG:

http://www.eog.gov.pl

 

Informacje o Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu: 

http://fbr.zdrowie.gov.pl